Rodzaje gromadzonych danych

Wśród typów danych osobowych, które gromadzi Techmira AG, samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich, są: Pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.

Pełne informacje na temat każdego rodzaju gromadzonych danych osobowych znajdują się w dedykowanych sekcjach niniejszej polityki prywatności lub w konkretnych tekstach wyjaśniających wyświetlanych przed gromadzeniem danych.

Dane osobowe mogą być swobodnie dostarczane przez Użytkownika lub, w przypadku Danych użytkowania, zbierane automatycznie podczas korzystania z Techmira AG.

O ile nie określono inaczej, wszystkie Dane wymagane przez Techmira AG są obowiązkowe, a niepodanie tych Danych może uniemożliwić Techmira AG świadczenie usług. W przypadkach, w których Techmira AG wyraźnie stwierdza, że ​​niektóre Dane nie są obowiązkowe, Użytkownicy mogą nie przekazywać tych Danych bez konsekwencji dla dostępności lub funkcjonowania Usługi.

Użytkownicy, którzy nie są pewni, które dane osobowe są obowiązkowe, mogą skontaktować się z właścicielem.

Jakiekolwiek wykorzystanie plików cookie – lub innych narzędzi śledzących – przez Techmira AG lub przez właścicieli usług stron trzecich wykorzystywanych przez Techmira AG, oprócz innych celów opisanych w niniejszym dokumencie, służy do świadczenia Usługi wymaganej przez Użytkownika. oraz w Polityce plików cookie, jeśli jest dostępna.

Użytkownicy są odpowiedzialni za wszelkie Dane Osobowe osób trzecich uzyskane, opublikowane lub udostępnione za pośrednictwem Techmira AG i potwierdzają, że posiadają zgodę strony trzeciej na przekazanie Danych Właścicielowi.

 

Tryb i miejsce przetwarzania Danych

Tryb i miejsce przetwarzania Danych

Właściciel podejmuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi, ujawnieniu, modyfikacji lub nieuprawnionemu zniszczeniu Danych.

Przetwarzanie Danych odbywa się przy użyciu komputerów i / lub narzędzi informatycznych, z zachowaniem procedur organizacyjnych i trybów ściśle związanych ze wskazanymi celami. Oprócz Właściciela, w niektórych przypadkach, Dane mogą być dostępne dla określonych typów osób odpowiedzialnych za działanie tej Aplikacji (administracja, sprzedaż, marketing, prawo, administracja systemem) lub stron trzecich (takich jak: dostawcy usług technicznych, dostawcy poczty, dostawcy hostingu, firmy IT, agencje komunikacyjne) wyznaczone, w razie potrzeby, jako podmioty przetwarzające dane przez właściciela. Zaktualizowaną listę tych stron można w każdej chwili zażądać od Właściciela.

Podstawa prawna przetwarzania

Właściciel może przetwarzać dane osobowe dotyczące Użytkowników, jeśli zachodzi jedna z poniższych sytuacji:

W każdym przypadku Właściciel chętnie pomoże w wyjaśnieniu konkretnej podstawy prawnej przetwarzania, aw szczególności tego, czy podanie Danych Osobowych jest wymogiem ustawowym, umownym lub niezbędnym do zawarcia umowy.

Podstawa prawna przetwarzania

Dane są przetwarzane w biurach operacyjnych Właściciela oraz w każdym innym miejscu, w którym znajdują się strony zaangażowane w przetwarzanie.

W zależności od lokalizacji Użytkownika, transfery danych mogą wiązać się z przeniesieniem Danych Użytkownika do innego kraju niż ich własny. Aby dowiedzieć się więcej o miejscu przetwarzania tak przekazanych Danych, Użytkownicy mogą zapoznać się z sekcją zawierającą szczegóły dotyczące przetwarzania Danych Osobowych.

Użytkownicy mają również prawo dowiedzieć się o podstawach prawnych przekazywania danych do kraju spoza Unii Europejskiej lub do dowolnej organizacji międzynarodowej podlegającej prawu publicznemu lub utworzonej przez co najmniej dwa kraje, takie jak ONZ, oraz o podjętych środkach bezpieczeństwa. przez Właściciela w celu ochrony jego Danych.

Jeśli takie przeniesienie ma miejsce, Użytkownicy mogą dowiedzieć się więcej, sprawdzając odpowiednie sekcje tego dokumentu lub zapytać Właściciela, korzystając z informacji podanych w sekcji kontakt.

Czas retencji

Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane tak długo, jak będzie to wymagane ze względu na cel, dla którego zostały zebrane.

W związku z tym:

Właścicielowi można zezwolić na przechowywanie Danych Osobowych przez dłuższy okres, ilekroć Użytkownik wyraził zgodę na takie przetwarzanie, o ile taka zgoda nie zostanie cofnięta. Ponadto Właściciel może być zobowiązany do przechowywania Danych Osobowych przez dłuższy okres, jeśli będzie to konieczne do wykonania obowiązku prawnego lub na polecenie organu.

Po wygaśnięciu okresu przechowywania Dane Osobowe zostaną usunięte. W związku z tym prawo do dostępu, prawo do usunięcia, prawo do sprostowania i prawo do przenoszenia danych nie mogą być egzekwowane po upływie okresu przechowywania.

 

Cele przetwarzania

Dane dotyczące Użytkownika są gromadzone w celu umożliwienia Właścicielowi świadczenia usług, a także w następujących celach: Analityka.

Użytkownicy mogą znaleźć dalsze szczegółowe informacje o takich celach przetwarzania oraz o konkretnych Danych Osobowych wykorzystywanych do każdego celu w odpowiednich sekcjach tego dokumentu.

 

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Dane osobowe są gromadzone w następujących celach i przy użyciu następujących usług:

Analityka

Usługi zawarte w tej sekcji umożliwiają Właścicielowi monitorowanie i analizę ruchu internetowego i mogą być wykorzystywane do śledzenia zachowań Użytkowników.

Google Analytics (Google Inc.)

Google Analytics to usługa analizy sieci świadczona przez Google Inc. („Google”). Google wykorzystuje zebrane dane do śledzenia i badania korzystania z tej aplikacji, do przygotowywania raportów z jej działań i udostępniania ich innym usługom Google. Google może wykorzystywać zebrane dane do kontekstualizowania i personalizowania reklam własnej sieci reklamowej.

Zawarte są:

Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania. Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności – Rezygnacja. Uczestnik Tarczy Prywatności.

Możesz zrezygnować z używania plików cookie przez Google, odwiedzając ustawienia reklam Google i / lub możesz zrezygnować z używania plików cookie przez dostawców zewnętrznych, odwiedzając stronę rezygnacji z Network Advertising Initiative .

 

Prawa Użytkowników

Użytkownicy mogą wykonywać określone prawa dotyczące ich Danych przetwarzanych przez Właściciela.

W szczególności Użytkownicy mają prawo do:

Szczegóły dotyczące prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania

W przypadku gdy Dane Osobowe są przetwarzane w interesie publicznym, w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Właścicielowi lub w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Właściciela, Użytkownicy mogą sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu, podając podstawę związaną z ich szczególną sytuacją, aby uzasadnić sprzeciw.

Użytkownicy muszą jednak wiedzieć, że jeśli ich Dane Osobowe są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, mogą w każdej chwili sprzeciwić się temu przetwarzaniu bez podawania uzasadnienia. Aby dowiedzieć się, czy Właściciel przetwarza Dane Osobowe do celów marketingu bezpośredniego, Użytkownicy mogą zapoznać się z odpowiednimi sekcjami niniejszego dokumentu.

Jak skorzystać z tych praw

Wszelkie prośby o skorzystanie z praw użytkownika można kierować do Właściciela za pośrednictwem danych kontaktowych podanych w niniejszym dokumencie. Prośby te mogą być wykonywane bezpłatnie i będą rozpatrywane przez Właściciela tak wcześnie, jak to możliwe, i zawsze w ciągu jednego miesiąca.

 

Dodatkowe informacje o gromadzeniu i przetwarzaniu danych

Działania prawne

Dane Osobowe Użytkownika mogą być wykorzystywane do celów prawnych przez Właściciela w sądzie lub na etapach prowadzących do ewentualnych działań prawnych wynikających z niewłaściwego korzystania z tej Aplikacji lub powiązanych Usług.

Użytkownik oświadcza, że ​​ma świadomość, iż Właściciel może zostać zobowiązany do ujawnienia danych osobowych na żądanie organów publicznych.

Dodatkowe informacje o danych osobowych użytkownika

Oprócz informacji zawartych w niniejszej polityce prywatności, ta aplikacja może dostarczać Użytkownikowi dodatkowych i kontekstowych informacji dotyczących poszczególnych Usług lub gromadzenia i przetwarzania Danych Osobowych na żądanie.

Dzienniki systemowe i konserwacja

W celach eksploatacyjnych i konserwacyjnych ta aplikacja i wszelkie usługi stron trzecich mogą gromadzić pliki, które rejestrują interakcję z tą aplikacją (dzienniki systemowe), wykorzystują do tego celu inne dane osobowe (takie jak adres IP).

Informacje nie zawarte w tej polityce

Więcej szczegółów dotyczących gromadzenia lub przetwarzania danych osobowych można w każdej chwili zażądać od właściciela. Prosimy zapoznać się z informacjami kontaktowymi na początku tego dokumentu.

Jak obsługiwane są żądania „Do Not Track”

Ta aplikacja nie obsługuje żądań „Do Not Track”.

Aby ustalić, czy którakolwiek z usług stron trzecich, z których korzysta, honoruje żądania „Do Not Track”, należy zapoznać się z ich polityką prywatności.

Zmiany w niniejszej polityce prywatności

Właściciel zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności w dowolnym momencie, powiadamiając swoich Użytkowników na tej stronie i ewentualnie w tej Aplikacji i / lub – o ile jest to technicznie i prawnie wykonalne – wysyłając powiadomienie do Użytkowników za pośrednictwem wszelkich danych kontaktowych dostępne dla Właściciela. Zdecydowanie zaleca się częste sprawdzanie tej strony, odwołując się do daty ostatniej modyfikacji podanej na dole.

Jeżeli zmiany wpłyną na czynności przetwarzania dokonywane na podstawie zgody Użytkownika, Właściciel zbierze nową zgodę od Użytkownika, o ile będzie to wymagane.

NEWSLETTER